มทร.ธัญบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับ “ดีมาก”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับ “ดีมาก”  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2556

แสดงความคิดเห็น