มทร.ธัญบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับ “ดีมาก”

20140307-BannerSlide

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับ “ดีมาก”  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2556

แสดงความคิดเห็น