รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถด้านกีฬา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถด้านกีฬา
การรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับปริญญาตรี  โดยผ่านระบบสอบตรงของมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับปริญญาตรี  โดยผ่านระบบสอบตรงของมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในเบื้องต้นเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่นฯ   จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถด้านกีฬา ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถด้านกีฬา
75.0 KiB
1180 Downloads
Details

กำหนดการ

รายละเอียด

สถานที่

ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกาศรับสมัคร ผ่านเว็ปไซด์ www.rmutt.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ – การสมัครด้วยตัวเอง- สมัครผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลัย – ขอรับใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตัวเองที่กองพัฒนานักศึกษา- ผ่านเว็ปไซด์ www.rmutt.ac.th
๖ มีนาคม ๒๕๕๗ – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สอบตรง)- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(โควตานักกีฬา) ผ่านเว็ปไซด์ www.rmutt.ac.th
๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบข้อเขียน (สอบตรง)ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ผู้สมัครต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ตรงตามคณะ/วิทยาลัย ที่เลือกไว้
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกาศผลสอบข้อเขียน (สอบตรง) ผ่านเว็ปไซด์ www.rmutt.ac.th
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบสัมภาษณ์ (สอบตรง) คณะ/วิทยาลัย ที่ผ่านการสอบ
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบสัมภาษณ์โควตานักกีฬา- ให้ผู้สมัครเตรียมชุดกีฬามาเปลี่ยนด้วย- ให้นำเอกสารฉบับจริงทุกฉบับมาแสดงด้วย – รายงานตัวที่ยิมเนเซียมราชมงคลธัญบุรี(สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ)ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.- เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์(สอบตรง) และ (โควตานักกีฬา) ผ่านเว็ปไซด์ www.rmutt.ac.th
๑-๕ เมษายน ๒๕๕๗ รายงานตัว และทำสัญญากับมหาวิทยาลัย (โควตานักกีฬา) กองพัฒนานักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถด้านกีฬา
75.0 KiB
1180 Downloads
Details