เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง

คอลัมน์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง เปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ.57 โดยจะเป็นการรับผ่านเว็บไซต์ ส่วนวันสอบระดับ ปวช.และ ม.6 และ ปวส.จะสอบในระหว่างวันที่ 15-16 มี.ค.57 นอกจากนี้ผู้ที่สมัครสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จะต้องทำการสอบความถนัดในวิชาชีพในวันที่ 16 มี.ค.2557 อีกด้วย แต่ในส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรีในปีนี้จะไม่มีการเลือกสาขาวิชาในชั้นปีที่ 1 มทร.ธัญบุรี จะเปิดให้นักศึกษาที่สอบเข้าได้เลือกสาขาวิชาเรียนในชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าเรียนก่อน และสามารถรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของตัวเองว่าต้องการเรียนสาขาวิชาใดสอบถามข้อมูลได้ โทร.08-1450-6919, 0-2549-3613-15 หรือทาง www.info.rmutt.ac.th, www.oreg.rmutt.ac.th