ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ร่วมมือ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับนิตยา เจริญสุขผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา