คอลัมน์ SCIWATCH: ประกวดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม

กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (TLO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาด สำหรับกรุงเทพฯและภาคกลางฝั่งตะวันออก วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำความหลากหลายทางชีวภาพ เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มาพัฒนาและต่อยอดสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 ก.พ.นี้ สอบถามโทร.0 2549 4032