ประกาศ ขยายเวลาประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2

เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 16/2556 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 จึงขอประกาศกำหนดขยาย วัน-เวลา ในการรับสมัคร/รับการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ดังเอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.4 MiB
399 Downloads
Details
แบบเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
54.0 KiB
377 Downloads
Details
แบบเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
77.5 KiB
315 Downloads
Details