Nikon University Workshop FREELANCE PHOTOGRAPHY

Nikon University Workshop
FREELANCE PHOTOGRAPHY

โดย คุณศุภวัชร์ เด่นอัมพร (เมย์)
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2557
เวลา 14.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมเมธาวี 5 อาคารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับผู้เข้าฟัง 150 คน เพียงแสดงบัตรนักศึกษา ก็สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมหน้างานได้ ฟรี

* เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน    รับของที่ระลึกจาก NIKON ในงาน