ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างเช่าเต็นท์ จานวน 350 หลัง

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 350 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 525,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 7 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 525,000 บาท ราคา/หน่วย
4. วันที่สิ้นสุดการยื่นเสนอราคา : 9 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 บริษัท แสงทองผ้าใบ จากัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด
6.2 นายชูชีพ ผ่องพันธุ์
6.3 นายวินัย ห่วงรักษ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างเช่าเต็นท์ จานวน 350 หลัง
154.6 KiB
283 Downloads
Details