ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างเช่ารถจักรกลหนัก

1. โครงการ จัดจ้างเช่ารถจักรกลหนัก จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 / กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 248,240.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ 16 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 248,240.- บาท
3.1 รถเกรดเดอร์ 1 คัน จำนวน 5 วันๆ ละ 18,725 บาท = 93,625.00 บาท
3.2 รถบดถนน 1 คัน จำนวน 5 วันๆ ละ 10,379 บาท = 51,895.00 บาท
3.3 รถแทรคเตอร์ D2 1 คัน จำนวน 5 วันๆ ละ 7,704 บาท = 38,520.00 บาท
3.4 รถแมคโคร PC200 1 คัน จำนวน 5 วันๆ ละ 12,840 บาท = 64,200.00 บาท
4. วันที่สิ้นสุดการยื่นเสนอราคา : 18 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท สิริบุตร ก่อสร้าง จากัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด
นายสมควร อ่อนศรี

ครงการ จัดจ้างเช่ารถจักรกลหนัก จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
84.1 KiB
364 Downloads
Details