ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 195,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 14 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 195,000 บาท
4. วันที่สิ้นสุดการยื่นเสนอราคา : 16 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 สมปอง บริการ
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 นายประสิทธิ์ เดชสูงเนิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน
153.3 KiB
466 Downloads
Details