รับสมัครสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระดับปริญญาตรี โดยผ่านระบบสอบตรงของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Click >>> ใบสมัครสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น

ขั้นตอนการสมัครดังนี้

๑. ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบผ่านระบบของมหาวิทยาลัยฯ และชำระเงิน ตามปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญาตรี สอบตรงคุณวุฒิ ม.๖ /ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๒. สมัครผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลัย หรือขอใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ –  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗     (ในวันและเวลาราชการ)

๓. ผู้สมัครต้องสมัครในข้อ ๑ ก่อน แล้วจึงจะสามารถสมัครในข้อ ๒ ได้

๔. ผู้สมัครต้องสอบทุกขั้นตอน ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศ

ส่งใบสมัครที่ อีเมลล์  sport_quota@rmutt.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัครและปฏิทินการสอบคัดเลือก

ใบสมัครสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
53.8 KiB
844 Downloads
Details
ปฏิทินและรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น
83.9 KiB
915 Downloads
Details

เอกสารแนบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ ขนาด  1  นิ้ว               จำนวน  3  ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                จำนวน  1  ฉบับ    พร้อมแสดงฉบับจริง

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                             จำนวน  1  ฉบับ    พร้อมแสดงฉบับจริง

4. สำเนาระเบียนผลการเรียนหรือหนังสือรับรองการศึกษาที่มีหัวหน้าสถานศึกษารับรอง จำนวน  1  ฉบับ    พร้อมแสดงฉบับจริง

5. สำเนาใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบตรง/ใบเสร็จรับเงิน                                     จำนวน  1  ฉบับ    พร้อมแสดงฉบับจริง

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)                                     จำนวน  1  ฉบับ    พร้อมแสดงฉบับจริง

7. สำเนาหลักฐานผลการแข่งขันทางด้านกีฬา  พร้อมแสดงฉบับจริง

8. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่รัฐบาลให้การรับรอง ไม่เกิน 3 เดือน

หมายเหตุ  กรณีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

1. ผู้ที่สมัครด้วยตนเอง ให้แสดงหลักฐานฉบับจริงในวันสมัคร และวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

2. ผู้ที่สมัครออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลัย ให้พิมพ์ใบสมัครติดรูปถ่าย และแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับ พร้อมแสดงฉบับจริง ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

3. กรณีที่ไม่มีหลักฐานฉบับจริงมาแสดง ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 มหาวิทยาลัยจะไม่รับการพิจารณาใดๆ