ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 87 รายการ

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 87 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 149,960.50 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 15 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 149,960.50 บาท
4. วันที่สิ้นสุดการยื่นเสนอราคา : 17 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นิวสตาร์รับเบอร์
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 นายธงชัย ทองแตง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 87 รายการ
145.8 KiB
669 Downloads
Details