ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ PVC สีขาว สลับผ้าใบ PVC ใส ประตูเปิด-ปิดได้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ PVC สีขาว สลับผ้าใบ PVC ใส ประตูเปิด-ปิดได้

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ PVC สีขาว สลับผ้าใบ PVC ใส ประตูเปิด-ปิดได้
พร้อมโครงสร้างเหล็ก จำนวน 2 ชุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 960,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 9 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 960,000 บาท ราคา/หน่วย
4. วันที่สิ้นสุดการยื่นเสนอราคา : 11 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 บริษัท แสงทองผ้าใบ กันสาด จากัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด
6.2 นายสมควร อ่อนศรี
6.3 นายอาคม บุญนาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ PVC สีขาว สลับผ้าใบ PVC ใส ประตูเปิด-ปิดได้
155.7 KiB
535 Downloads
Details