ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 107,813 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 11 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 107,813 บาท ราคา/หน่วย รายละเอียดดังแนบ
4. วันที่สิ้นสุดการยื่นเสนอราคา : 13 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธาราวัฒน์
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 นายสมควร อ่อนศรี
6.2 นายสมชาย พ่วงทรัพย์สิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ
174.4 KiB
2546 Downloads
Details