ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 74 รายการ

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 74 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 330,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 7 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 330,000 บาท ราคา/หน่วย รายละเอียดดังแนบ
4. วันที่สิ้นสุดการยื่นเสนอราคา : 9 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
1.1 บริษัท เอ็ม เอฟ ที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
1.1 ผศ.นที ภู่รอด
1.2 นายชูชีพ ผ่องพันธุ์
6.3 นายประสิทธิ์ เดชสูงเนิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 74 รายการ
266.4 KiB
555 Downloads
Details