ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุ จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2555

1. โครงการ จัดซื้อวัสดุ จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 / กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 199,298.20 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ 14 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 199,298.20 บาท
3.1 ลูกรัง จำนวน 278 ลบม. @ 417.30 บาท = 116,009.40 บาท
3.2 หินคลุก จำนวน 278 ลบม. @ 299.60 บาท = 83,288.80 บาท
4. วันที่สิ้นสุดการยื่นเสนอราคา : 27 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท สิริบุตร ก่อสร้าง จากัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
นายสมควร อ่อนศรี
นายประสิทธิ์ เดชสูงเนิน
นายวินัย ห่วงรักษ์

โครงการ จัดซื้อวัสดุ จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
87.9 KiB
289 Downloads
Details