ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 9 รายการ

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 9 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 149,800 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 15 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 149,800 บาท ราคา/หน่วย รายละเอียดดังแนบ
4. วันที่สิ้นสุดการยื่นเสนอราคา : 17 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 เว็บไซต์มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์ ICT
5.2 บริษัท โทรนิก้า จากัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 นายธงชัย ทองแตง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 9 รายการ
182.5 KiB
667 Downloads
Details