ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการขนขยะ จำนวน 5 คัน

1. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการขนขยะ จำนวน 5 คัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 120,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 25 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 120,000 บาท ราคา/หน่วย
4. วันที่สิ้นสุดการยื่นเสนอราคา : 27 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท สิริบุตร ก่อสร้าง จากัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด
นายประสิทธิ์ เดชสูงเนิน
นางสาวเกษร บุญยิ้ม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการขนขยะ จำนวน 5 คัน
159.4 KiB
319 Downloads
Details