โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับสมาชิก NTU ปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่“

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557  “การบริหารจัดการสมัยใหม่” 

ระหว่างเดือน เมษายน – ตุลาคม 2557 (เวลา 09.00 – 16.30 น.)

 

สถานที่อบรม  : ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
วิธีการอบรม  : การบรรยายผ่านระบบดาวเทียม
วิธีการสมัคร  :
  สามารถลงทะเบียน Online ได้ที่   http://mis.rmutt.ac.th/regisOnline/ntu/
ติดต่อสอบถาม  : โทร. 0-2549-3076
  

หมายเหตุ วิทยากร หัวข้อการอบรมและวันที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม