โครงการ ซ่อมระบบปรับอากาศภายในหอประชุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. โครงการ ซ่อมระบบปรับอากาศภายในหอประชุม
หน่วยงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 402,320.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ 11 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 402,320.- บาท
4. วันที่สิ้นสุดยื่นราคากลาง : วันที่ 13 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท เควสโก้ จำกัด, บริษัท พีเอส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด
นายชูชีพ ผ่องพันธุ์
นายธงชัย ทองแตง
นางรุจิรา เดชสูงเนิน
นายอาคม บุญนาค
นายพัลลภ ทองประศรี

ซ่อมระบบปรับอากาศภายในหอประชุม
82.2 KiB
452 Downloads
Details
ซ่อมระบบปรับอากาศภายในหอประชุม
82.2 KiB
452 Downloads
Details