เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ Universal Design Communication

โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฝึกทักษะและเรียนรู้การออกแบบสื่อเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน (Universal Design Communication)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแนวคิดให้นักศึกษาในการออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารสำหรับทุกคน
2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาของการสื่อสารสำหรับทุกคน
3. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะและการพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับการสื่อสารของทุกคน
4. เพื่อความเท่าเทียมกันในการสื่อสารของทุกคน

ระยะเวลา
10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00น.-17.00น.
11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00น.-13.00น.

วิทยากร
09.00-10.30   อาจารย์สิทธิพงษ์ ศิริมาศเกษม หัวข้อ สร้างสรรค์สื่ออย่างไรให้โดนใจทุกกลุ่ม
10.45-12.00   อาจารย์สมเกียรติ วิทุรานิช หัวข้อ บทบาทของสื่อภาพยนตร์กับการสื่อสารเพื่อทุกคน
13.00-16.30   ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์สิริ หัวข้อ การออกแบบเทคโนโลยีที่จำเป็นจำหรับกลุ่มผู้บกพร่อง

สถานที่สัมมนา
ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ติดต่อสอบถามได้ที่  087-3021203

เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ Universal Design Communication
186.1 KiB
3413 Downloads
Details