ประกาศ ผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำเสนอกรอบแนวคิด แนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา กลั่นกรองได้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นผู้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมทอง ไตรรัตน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า

ประกาศ ผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
561.2 KiB
389 Downloads
Details