ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และดำเนินกระบวนการต่างๆ ตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

1. นายมนตรี ภู่นพคุณดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ ว่องไว

ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
658.1 KiB
465 Downloads
Details
ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
658.1 KiB
465 Downloads
Details