ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดีครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 และขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ หาญวัฒนากุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุทธิพร บุญส่ง

ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8.0 KiB
450 Downloads
Details
ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8.0 KiB
450 Downloads
Details