ขอเชิญร่วมชมการแสดงศิลปนิพนธ์ 12-13 ก.พ. 2557

ศิลปวัฒนธรรมของชาติถือเป็นความภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่บรรพชนของชาติให้ร่วมกันสืบอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์เดียวกัน ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยถือว่าเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของชาติไทยที่เหล่านาฏดุริยางคศิลปินทั้งหลายได้ร่วมรักษาสืบทอดวางรากฐานทางการอนุรักษ์ให้คงอยู่มาถึงยุคปัจจุบัน นับเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของชุมชนนั้นๆ ที่ได้รักษาไว้อย่างเป็นระบบสมกับคำว่า “ อารยธรรมนำชาติ”

นาฏศิลปและดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ยังคงดำรงค์เรื่องการรักษาวัฒนธรรมของชาติอันได้แก่ศิลปะการแสดงนาฏดุริยางค์ที่ยังคงสืบทอดในกระแสการพัฒนาที่รัฐและหน่วยงานต่างๆ มุ่งส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระแสการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมยังคงเปรียบประดุจกับ น้ำในใบบัว ที่ไม่มีวันซึมซับเข้าไปในใบบัวได้หากปราศจากความเข้าใจอันดีงาม

ศิลปะการแสดงนาฏและการบรรเลงดนตรี  เป็นสิ่งที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลาช้านาน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี จึงพร้อมในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาจากแหล่งข้อมูลในเชิงประจักษ์  ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่สืบทอดกันได้

โครงการจัดนิทรรศการผลงานการแสดงด้านนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2556
ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ณ ลานจอดรถสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
———————————————-

กำหนดการวันพุธที่  12  กุมภาพันธ์  2557

กำหนดการ กิจกรรม
16.00 น. – 16.30 น. ลงทะเบียน
16.30 น. – 16.40 น. พิธีการ
แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมกัน ณ ลานจอดรถสำนักงาน  อธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16.40น. – 17.00. ประธานในพิธี
      จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
      จุดธูปเทียนบูชาครู
      ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โครงการจัดนิทรรศการผลงานการแสดงด้านนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2556
17.00 น. – 17.20. การสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงสื่อการละเล่นไทยสี่ภาค
17.20 น. – 17.40. การสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงประกอบการ์ตูนเรื่อง ภารกิจสุดท้ายของผู้พิทักษ์
17.40 น. – 18.10. การสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงสื่ออารมณ์ สำหรับวงบราสอองซอมเบิล
18.10 น. – 18.30.            การสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงสื่อความเป็นไทย
18.30 น. – 18.40. การบรรเลงดนตรีร่วมสมัยชุด บทเพลงนาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18.40 น. – 19.10. การแสดงดนตรีไทย วิเคราะห์เพลงเขมรพายเรือ เถากรณีศึกษาครูเฉลิม บัวทั่ง
19.10 น. – 19.20. การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด พระบฏลีลาบูชาพระธาตุ
19.20 น. – 20.10. การแสดงโขนโรงใน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สำมนักขาก่อศึก ตอน ศึกทูษณ์ ขร ตรีเศียร
20.10 น. – 20.30. การแสดงดนตรีไทย ศึกษาสำนักดนตรีบ้านอรรถกฤษณ์
20.30 น. – 20.40.            การแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด ระบำจีนรำพัด
20.40 น. – 21.10. การแสดงดนตรีไทย วิเคราะห์บทเพลงเทพบรรทม เถา หลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) กรณีศึกษา นายประยูร น่วมศิริ
21.10 น. – 21.20. การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด เซิ้งสะออนซ่อนจั๊บปล๋า
21.20 น. – 22.10. การแสดงละคร เรื่องพระรถเสน ตอน เมรีพิศวาส

01-นิทรรศการผลงานการแสดงด้านนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2556
2.9 MiB
2956 Downloads
Details

02-โครงการจัดนิทรรศการผลงานการแสดงด้านนาฏศิลป์ดนตรี
97.2 KiB
609 Downloads
Details

 

01-นิทรรศการผลงานการแสดงด้านนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2556
2.9 MiB
2956 Downloads
Details
02-โครงการจัดนิทรรศการผลงานการแสดงด้านนาฏศิลป์ดนตรี
97.2 KiB
609 Downloads
Details