ระบบ กรอกแบบประเมินบริการรถบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระบบ กรอกแบบประเมินบริการรถบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มทร.ธัญบุรี  ใช้บริการรถวิ่งทดสอบภายในมหาวิทยาลัยฯ และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการใช้บริการรถภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการเลือกรถที่จะใช้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ต่อไปทาง