ระบบกรอกแบบประเมินบริการรถบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มทร.ธัญบุรี  ใช้บริการรถวิ่งทดสอบภายในมหาวิทยาลัยฯ และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการใช้บริการรถภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการเลือกรถที่จะใช้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ต่อไปทาง

แบบประเมินบริการรถบริการ ได้ที่     http://203.158.253.223:8080/car_service/

แสดงความคิดเห็น