ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเพชรบัวสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ทุนเพชรบัวสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเพชรบัวสวรรค์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะ/วิทยาลัย จำนวน 25 ทุน โดยให้คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุน ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี (ภาคปกติ) นั้น

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพชรบัวสวรรค์ ดังไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเพชรบัวสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556
2.5 MiB
1097 Downloads
Details