ปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี และสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติแบบมืออาชีพ โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานอกจากจะนำวิชาความรู้ที่เรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานแล้ว จะต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สามารถออกแบบแก้ไขปัญหาในงานที่ทำได้ อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายได้ โดยจะเน้นการพัฒนาหลักสูตรนักปฏิบัติ มุ่งเน้นงานวิจัย ให้นักศึกษาสื่อสารในระดับนานาชาติ มีการปรับหลักสูตรในทุกคณะ เพิ่มหน่วยกิตและชั่วโมงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ กำหนดวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีพร้อมกับสอดแทรกการปฏิบัติควบคู่กันไป นอกจากนี้ยังเน้นทำหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ รวมถึงคณาจารย์จะเข้าไปมีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยอาจารย์และนักศึกษาต้องร่วมทำการ