คอลัมน์ SCIWATCH : ศูนย์ทดสอบเครื่องนวดข้าวแห่งแรก

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการส่งออกและนำเข้าเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ผลที่ตามมาคือ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร จะมีมาตรฐานการผลิตที่หลากหลาย รวมถึงมีคุณภาพที่แตกต่างกัน ทำให้ได้ผลการผลิตทั้งที่มีคุณภาพและด้อยคุณภาพปะปนกันไป ซึ่งจะส่งผลกระทบกับภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรโดยตรง

สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ได้เร่งศึกษาและจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม และร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรขึ้น เพื่อตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โดยมีห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน่วยงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องเกี่ยวนวดข้าว รวมถึงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรชนิดอื่นๆ นับเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรแห่งแรก