เชิญร่วมส่งคำขวัญและโปสเตอร์เข้าประกวด ในโครงการส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้องของนักศึกษา

การประกวดคำขวัญรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกาย
หัวข้อ “มทร.ร่วมใจใส่ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ”

คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระเบียบการส่งผลงาน
1. สื่อความหมายข้อความที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมการแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ
2. เป็นข้อความที่สั้น กระชับ เหมาะสม สื่อความหมายที่ชัดเจนมีความคิดสร้างสรรค์ สัมผัสคล้องจองและง่ายต่อการจดจา จานวนคาไม่เกิน 25 พยางค์
3. จะต้องเป็นคาขวัญที่แต่งขึ้นเองไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน ห้ามคัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง กรณีมีการฟ้องร้องการละเมิด ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
4. สามารถส่งได้มากกว่า 1 คำขวัญ แต่มีสิทธิรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล เท่านั้น
5. คาขวัญที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสามารถนำมาจัดพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณะได้

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
1. การพิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้ถ้อยคาภาษาที่สละสลวย การใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาไทย เมื่ออ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
3. ผลงานที่ชนะการประกวด จะนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้องของนักศึกษา

รางวัลการประกวดคาขวัญ
 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 500 บาท รวม 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วิธีการเข้าร่วมประกวด
นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่คณะ/วิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษาหรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.rmutt.ac.th หรือ www.sd.rmutt.ac.th พร้อมส่งเอกสารใบสมัครและผลงานที่ส่งเขาประกวด ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2549 3023, 0 2549 3027

ใบสมัครการประกวดคำขวัญ
543.4 KiB
629 Downloads
Details


การประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกาย

หัวข้อ “มทร.ร่วมใจใส่ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ”

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีแก่นักศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญในการแต่งกายที่ถูกระเบียบ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งชิ้นงานได้ คนละไม่เกิน 2 ชิ้นงาน
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
4. ผลงานที่ชนะการประกวด ถือเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย สามารถนามาดัดแปลงหรือจัดทาซ้า และเผยแพร่สู่สาธารณะได้

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อความหมายที่แสดงให้เห็นถึงการรณรงค์การส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกระเบียบ
2. ต้องมี ตราราชมงคลธัญบุรี ประกอบในโปสเตอร์
3. ไฟล์โปสเตอร์ ขนาด (17.5 นิ้ว x 21 นิ้ว) 4. ภาพเป็นกราฟิก หรือเป็นการถ่ายภาพก็ได้
กำหนดให้ออกแบบโปสเตอร์โดยจะต้องมีชุดเครื่องแบบนักศึกษา ชาย-หญิง ของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี
และเน้นการจัดวางภาพเป็นรูปคู่เหมาะสม สวยงาม
5. การออกแบบโปสเตอร์นี้ให้อยู่ภายใต้ หัวข้อ “มทร.ร่วมใจใส่ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ”
6. การส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีภาพพิมพ์ ขนาด A3 พร้อมทั้งชิ้นงาน โดยบรรจุในแผ่นซีดีเป็นไฟล์ jpg. และ Ai

รูปแบบการส่งผลงาน
1. การส่งผลงานให้พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A3 พร้อมติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาดหนา
2. ไฟล์ผลงานลงในแผ่น CD พร้อมปกกล่อง CD โดยระบุชื่อนามสกุล คณะ ทั้งด้านบน CD และปกกล่อง CD โดยการบันทึกไฟล์ให้ส่งเป็นไฟล์แบบ jpg. และ Ai พร้อมส่งโรงพิมพ์

เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน
1. ตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 50 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
3. ความน่าจดจา 20 คะแนน

รางวัล
 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 3,500 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 2,500 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท รวม 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดส่งผลงาน
นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่คณะ/วิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rmutt.ac.th  หรือ www.sd.rmutt.ac.th พร้อมส่งเอกสารใบสมัครและผลงานที่ส่งเขาประกวด ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม  2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0 2549 3023, 0 2549 3027

ใบสมัครการประกวดออกแบบโปสเตอร์
484.4 KiB
578 Downloads
Details

ใบสมัครการประกวดออกแบบโปสเตอร์
484.4 KiB
578 Downloads
Details