งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนนักศึกษากองทุน กยศ. ที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 และ 3 / 2556 หรือ ภาคเรียนที่ 1/2557 เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนไทยหัวใจกตัญญู โตไปไม่โกง ห่างไกลยาเสพติด และปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ. ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมศิลปกรรมนิเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี