ภาพตัวอย่างวุฒิบัติในการจัดวางตำแหน่งตัวอักษร

ภาพตัวอย่างวุฒิบัติในการจัดวางตำแหน่งตัวอักษรขนาดตัวอักษรและ font ทีใช้งาน