การสนับสนุนการให้บริการขู้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม)

การสนับสนุนการให้บริการขู้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม)

ตามที่ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัด/กำกับของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถใช้งานทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันได้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมหนึ่งคือการดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เพื่อให้บริการการสืบค้นกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งหน่วยงานของท่านได้เขาร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายด้วยนั้น

ประกอบกับในปีงบประมาณ 2557 สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นในมหาวิทยาลัย/สถาบันไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 11 ฐานข้อมูล

ในการนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นเพิ่มเติม จำนวน 2 ฐานข้อมูล เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยของหน่วยงาน คือ
– ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92)
– ฐานข้อมูล ScienceDirect

พร้อมกันนี้สำนักงานฯ ใคร่ขอแจ้งข้อกำหนดในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งหากนิสิต นักศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านดำเนินการอื่นใดที่ขัดต่อข้อกำหนดในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลแล้วจะส่งผลให้ทางบริษัทผู้ให้บริการฐานข้อมูลดำเนินการปิดกั้นการเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การสนับสนุนการให้บริการขู้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม)
238.6 KiB
245 Downloads
Details

 

การสนับสนุนการให้บริการขู้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม)
238.6 KiB
245 Downloads
Details