ขยายเวลาประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 1/2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ได้ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและการเสนอชื่อ ผ่านตามขั้นตอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ปรากฏว่ามีผู้สมัครและเสนอชื่อ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มีจำนวนไม่เป็นไปตามกำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549 มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการ ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 ให้ขยายเวลาการประกาศการรับสมัครเสนอชื่อ ทั้งนี้คณะฯ/วิทยาลัยฯ สามารถเสนอชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์ประจำของคณะฯ/วิทยาลัย ได้ (ซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร) ตามแบบฟอร์มการรับสมัคร หรือแบบการเสนอชื่อผู้รับการพิจารณา เอกสารดังแนบ

ขยายเวลาประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.5 MiB
434 Downloads
Details
แบบเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
54.0 KiB
363 Downloads
Details
แบบเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
77.5 KiB
381 Downloads
Details