ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2557 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป้นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยรายชื่อเรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

1. นายมนตรี ภู่นพคุณดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ว่องไว

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
371.8 KiB
461 Downloads
Details