โครงการมหาวิทยาลัยพบศิษย์เก่า : ร่วมด้วย ช่วยแชร์และคิด เพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม”สานสายใยเครือข่ายน้องพี่ มทร.ธัญบุรี”

>>> คลิ๊ก<<<

กำหนดการประชุมสัมมนา

โครงการมหาวิทยาลัยพบศิษย์เก่า  :  ร่วมด้วย ช่วยแชร์และคิด เพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี

วันเสาร์ที่  18  มกราคม  2557

ณ  โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

****************

10.00 – 12.00  น. ศิษย์เก่าและผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน  รับของที่ระลึกเข้าร่วมกิจกรรมตามบูธต่าง ๆ
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30  น. ชมMV เพลงจารึกราชมงคล
13.30 – 14.30  น. พิธีเปิด  กล่าวต้อนรับบรรยายพิเศษ  “การพัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง
เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม”โดย…อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14.30 – 14.50 น. บรรยาย “ทิศทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน”
โดย… รองอธิการบดี (ด้านวิชาการและงานวิจัย)
14.50 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
15.00 – 15.20 น. บรรยาย “ กิจกรรมนักศึกษา เสริมสร้างความสำเร็จในชีวิตโดย…. รองอธิการบดี (ด้านพัฒนานักศึกษา)
15.20 – 17.20 น. เสวนาศิษย์เก่า หัวข้อ “สานสายใยเครือข่ายน้องพี่ มทร.ธัญบุรี”แลกเปลี่ยนเพื่อทราบความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย  และปัญหาของศิษย์เก่าโดย….ศิษย์เก่ารองอธิการบดี (นายวิรัช  โหตระไวศยะ) ดำเนินการเสวนา
17.20 น.เป็นต้นไป ศิษย์เก่าเยี่ยมชมกิจกรรมในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

 

******************

หมายเหตุ    กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม