ขยายการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำแหน่ง พนักงานซ่อม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๙๐.– บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานแผนกอาคารสถานที่  เนื่องจากยังไม่มีผู้มาสมัครตำแหน่ง ดังกล่าว  ดังนั้น สำนักฯ จึงขยายเวลาการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวออกไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  >> คลิ๊ก<<