ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ุอุตสาหกรรม


ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ุอุตสาหกรรม

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุสหกรรม ได้ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุสาหกรรมได้เสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร/ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาดังนี้

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ุอุตสาหกรรม
711.5 KiB
969 Downloads
Details