ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรอง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 และดำเนินกระบวนการต่างๆ ตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกขั้นตอนความทราบแล้วนั้น

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณา กลั่นกรอง เพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ราย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 โดยมีรายชื่อ เรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง

ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรอง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
553.2 KiB
666 Downloads
Details