การประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTT GLOBAL BUSINESS AND ECONOMICS CONFERENCE (TBEC) คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประกอบกับคณะบริหารธุรกิจ จะเป็นผู้นำด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล มีนโยบายหลัก 1) การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated Learning – WIL) การจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย (Research Based Learning) การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เตรียมพร้อมการเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) 2) การพัฒนาด้านการวิจัย (Creativity) ส่งเสริมให้มีงานวิจัยประยุกต์ (Applied Research) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการกำหนดหัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพื่อสร้างความชำนาญและนำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณรองรับในการพัฒนางานวิจัยอย่างพอเพียง 3) การพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่สังคม (Community) สนับสนุนจัดโครงการอบรมและให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจแก่ชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ชุมชน และประเทศ เพื่อพัฒนาบทบาทของคณะบริหารธุรกิจให้สามารถช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของสังคม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประเทศ 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture) ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนและทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล 5) การพัฒนานักศึกษา (Capability Building) พัฒนากระบวนการได้มาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษ สนับสนุนให้ทุนการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในคณะบริหารธุรกิจที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 6) การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ (Care) ให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ สนับสนุนอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การใช้ภาษาอังกฤษ และงานวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย (Multifunctional) และพัฒนาทั้งด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ และ 7) การบริหารจัดการ (Commitment) บริหารตามระบบธรรมาภิบาล (Good Governance) นำการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้กับระบบบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า และเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ จะเห็นได้ว่าการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเป็นเวทีวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาระดับบะณฑิตศึกษามีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยนั้น จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้นโยบายหลักจำนวน 4 ด้าน จากนโยบายหลักทั้ง 7 ด้านประสบผลสำเร็จได้ ได้แก่ การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย การพัฒนาด้านการวิจัยโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อสร้างความชำนาญและนำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศ การพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่สังคมโดยการจัดโครงการอบรมและให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจแก่สังคม และการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยสนับสนุนอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และงานวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ จึงได้จัดทำโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference (TBEC) ครั้งที่ 1 โดยมีแนวคิดการจัดประชุมคือ A New Paradigm for Business and Economics Strategy ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2557 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ. ปทุมธานี โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเน้นการนำเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัยร่วมกันในอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองตัวชี้วัดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านงานวิจัยของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดูรายละเอียดงานทั้งหมดได้ที่  http://www.bus.rmutt.ac.th/tbec2014/