ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

ตามที่ประกาศคณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคระเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตั้งแต่แต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 นั้น

บัดนี้การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้เสร็จสิ้นและคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นที่เรียบร้อบแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป รายชื่อเรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
542.1 KiB
688 Downloads
Details

 

แสดงความคิดเห็น