ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

ตามที่ประกาศคณะกรรมการการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายละเอียด คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่แต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นั้น
คณะกรรมการการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสต์ได้ดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ และสรุปรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยมีรายชื่อผู้สมัคร และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป ดังนี้

รายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
381.2 KiB
905 Downloads
Details

 

รายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
381.2 KiB
905 Downloads
Details