พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ มทร.ธัญบุรีปรับทิศตรงตลาด

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลการมีงานทำของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในภาพรวมมีงานทำหลังเรียนจบถึง 87% ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยบางสาขามีงานทำเต็ม 100% แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการให้การยอมรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บางสาขามีตัวเลขลดลง ซึ่งในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการหารายละเอียดความต้องการของสถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้รู้ทิศทางในการรับบุคคลเข้าทำงาน และนำมาปรับการเรียนการสอนกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวต่อว่า ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า การประเมินความสำเร็จต่อไปของ มทร.ธัญบุรีนั้น นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องมีงานทำทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเงินเดือนที่สูงกว่าที่ภาครัฐกำหนด ดังนั้น จึงได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการต่างๆ กำหนดมาตรฐานวิชาชีพให้กับทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี จะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านใดบ้าง ให้ตรงกับตลาดแรงงานที่ต้องการและให้สอดคล้องกับฐานเงินเดือนที่ควรจะได้รับ ซึ่งเรื่องนี้ มทร.ธัญบุรีจะไม่รอภาครัฐ แต่จะดำเนินการให้เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเอง เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว และคาดว่าจะสัมฤทธิ์ผลไม่เกิน 6 เดือน