กำหนดแบรนด์สินค้า 50 เขต

นายจรูญ มีธนาถาวร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพ มหานคร (กทม.) กล่าวว่า กทม.มีโครงการสร้างแบรนด์สินค้าของตนเองโดยใช้ชื่อว่า “บางกอกแบรนด์” (Bangkok Brand) เพื่อเป็นการยกระดับสินค้า SMEs และโอทอป ของ กทม.ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าแบ่งเป็น 5 ประเภทคือ 1. สินค้าประเภทอาหาร 2. ประเภทเครื่องดื่ม 3. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 4. ประเภทของประดับตกแต่ง 5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทั้งนี้จะนำสินค้า โอทอปในระดับ 4-5 ดาวของแต่ละเขตมาทำการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับบางกอกแบรนด์เพื่อเป็นการการันตีถึงคุณภาพสินค้า หลังจากนั้น กทม.จะช่วยในการพัฒนาสินค้าที่ได้รับบางกอกแบรนด์ให้มีมาตรฐานมากขึ้นโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีนำสินค้ามาพัฒนาร่วมกันเช่นอาจมีการพัฒนารูปแบบของสินค้าบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีความสวยงามและทันสมัยมากขึ้น จัดการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป โครงการนี้อยู่ในขั้นตอนกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและให้สำนักงานเขตเสนอสินค้าเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นบางกอกแบรนด์เบื้องต้นจะคัดเลือกสินค้า 50 อย่างเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาภายใต้บางกอกแบรนด์ซึ่งคาดว่าจะได้สินค้า