กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1331/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
2.4 MiB
378 Downloads
Details
ใบสมัครแบบใบสมัคร/ได้รับการเสนอชื่อ
152.5 KiB
300 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น