ถวายสักการะแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯด้วยเศียรเกล้า นศ. มทร.ธัญบุรี ประดิษฐ์ดอกไม้ถวาย

ผศ.วินัย ตาระเวช เปิดเผยว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมแรงกำลังฝีมือ กำลังทรัพย์ และความคิด โดยได้จัดทำและประดิษฐ์ดอกไม้ถวายไว้หน้าพระโกศ สมเด็จพระสังฆราช พร้องทั้งบริเวณพระตำหนักเพ็ชร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 50 คน สำหรับดอกไม้ที่จัดถวายหน้าพระโกศ เป็นงานที่ประดิษฐ์สร้างสรรค์ด้วยวัสดุผ้า คริสตัลเทียม ประดิษฐ์ด้วยมือ ด้วยความตั้งใจ และศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราช ลักษณะเป็น “ดอกบัว” เนื่องจากดอกบัว ทางพระพุทธศาสนานำมาบูชาพระพุทธเจ้า บัวเปรียบเหมือนดวงตาที่เห็นธรรม ประดิษฐ์ดอกบัวเป็นดอกบัวแก้ว ดอกบัวเพชร ในการจัดดอกไม้ถวายในครั้งนี้ ต่างสร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ คณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้ร่วมกันจัดดอกไม้ในครั้งนี้

“เจ” นายสุรารักษ์ บุตรแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เล่าว่า ในนามของตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขางานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ทุกชั้นปี ที่ได้ร่วมกันในการจัดดอกไม้ถวาย ถือเป็นงานใหญ่ที่สุดที่นักศึกษาทั้งหมดได้ร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบัติ โดยทุกคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบในเนื้องาน ประมาณ 2 อาทิตย์ที่ได้มีการเตรียมงาน ในการเตรียมงานประดิษฐ์เพื่อนำไปจัดถวายหน้าพระโกศสมเด็จพระสังฆราช พร้อมทั้งบริเวณพระตำหนักเพ็ชร เป็นเกียรติต่อนักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษาทุกคน ได้เรียนรู้ ได้รับความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ที่นำมาใช้ได้จริงในชีวิต

“เก่ง” นายวิชัย โกริภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เล่าว่า ตนเองรับผิดชอบในส่วนของการจัดดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ลักษณะของการใช้ลูกปัดในการทำกลีบบัว ประทับใจ ปลาบปลื้มเป็นเกียรติกับครอบครัว เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะว่าเพิ่งเข้ามาศึกษาที่นี่ ได้รับโอกาส ในการถวายงานจัดดอกไม้ เนื่องจากศรัทธาในพระองค์ท่าน ในคำสอนของท่าน ซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง “เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ได้ถวายอภิสัมมานสักการะแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก”

“เชน” นายราเชน นามาบ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง) เล่าว่า รับผิดชอบในส่วนตรงทางเดินไปพระตำหนักเพ็ชร ตอนแรกที่เข้าไป ณ ตรงนั้น ตื่นเต้นมาก ไม่คิดว่าตนเองจะมีโอกาสเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ โดยตนเองรับผิดชอบในการจัดดอกไม้ตรงทางเดิน ซึ่งระหว่างทางเดินทำเป็นพุ่มดอกบัวเชิงเทียน ซึ่งพันด้วยมุข ร้อยลูกปัด ประดับด้วยคริสตัส ลักษณะเหมือนกับ “แชนเดอร์เลีย” นอกจากที่ได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการทำงานในครั้งนี้ ตอนที่พระองค์มีชีวิตอยู่ ได้เห็นพระองค์ท่านตามทีวี และครั้งนี้ตนเองได้มีโอกาสจัดดอกไม้ถวายหน้าพระโกศสมเด็จพระสังฆราช พร้องทั้งบริเวณพระตำหนักเพ็ชร เป็นหนึ่งใน 65 ล้านคนที่ได้ถวายอภิสัมมานสักการะแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

เช่นเดียวกับ “โอมมี่” นายบริรักษ์ หล้าจอมใจนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง) เล่าว่า รับผิดชอบในส่วนของดอกบัว โดยเริ่มจาก ตัดกระดาษเป็นกลีบ ใส่โครงลวด จากนั้นเดินเส้นมุกตามกลีบบัว ประกอบเป็นดอกบัว โดยหนึ่งดอกใช้เวลาประมาน 30 นาที “คุ้มค่ามากที่เกิดมาเป็นชาวพุทธ ได้มีโอกาสไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้น” ศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราช เป็นเกียรติกับตนเองและครอบครัว

สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทั้ง 50 ชีวิต ร่วมแรงกำลังฝีมือ จัดทำและประดิษฐ์ดอกไม้ถวายไว้หน้าพระโกศสมเด็จพระสังฆราช พร้องทั้งบริเวณพระตำหนักเพ็ชร ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า