เร่งมาตรฐานเด็กมีงานทำ

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า หลังจากมหาวิทยาลัยได้เก็บข้อมูลการมีงานทำของนักศึกษา พบว่าภาพรวมมีงานทำหลังเรียนจบถึง 87 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 6 เดือน โดยบางสาขามีงานทำเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่บางสาขามีตัวเลขลดลง มหาวิทยาลัยได้พยายามหาสาเหตุ โดยเฉพาะการหารือร่วมกับภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เกี่ยวกับทิศทางในการรับบุคคลเข้าทำงาน ก่อนนำมาปรับกับการเรียนการสอน ให้ได้ตรงความต้องการที่แท้จริงการของตลาดแรงงาน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการประเมินความสำเร็จของ มทร.ธัญบุรีต่อไปไว้ว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องมีงานทำทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีเงินเดือนสูงกว่าเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ กำหนดมาตรฐานวิชาชีพให้ทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับนักศึกษาว่าจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านใด จึงจะตรงความต้องการตลาดแรงงาน สอดคล้องฐานเงินเดือนที่ควรจะได้รับ มทร.ธัญบุรีจะจัดทำให้เป็นมาตรฐานมหาวิทยาลัยเอง คาดว่าจะสัมฤทธิผลไม่เกิน 6 เดือน