คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปรับปรุง  ใช้สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป และสำหรับผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  :  http://www.grad.rmutt.ac.th/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=26