เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556

ประกาศแจ้ง:ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีการเรียนการสอนตามปกติ