ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานซ่อม จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเสร็จเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ได้แก่ นายภูมิใจ เหล่าผง
2. ตำแหน่งพนักงานซ่อม ไม่มีผู้สมัคร

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
34.0 KiB
628 Downloads
Details